Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Junior Member
 
Posts: 1
Default Excel automatic mail (Gmail), with conditions (verify cell content)

Hello everybody

I would need some help for a tool I would like to create

Here is the situation:

I'm working in a young company, producing movies in France. We got many artists coming back and forth. Some artists have short renewable fixed-term contract (2 weeks usually). As there are many artists, with various contract duration, I have to track down when contracts are almost finished. When a contract is almost over, I have to ask by mail the artists if he still wants to work with us and I have to ask my boss if he still wants to employ the artist.

I was doing this manually. But it was becoming tiring, and I know there are tools to automate this.

So, I wrote a macro I found on the net, allowing me to send a template mail by clicking button.

Now I'm looking for a way to automate this. The macro would daily check cells : if status in cells says ''contract almost finished", it would send a personal mail to employee and boss.

I saw that it's possible with Windows scheduled tasks.

Here is the macro for the button i'm using now :

Sub Envoi_mail_renouvellement_Guillaume()

Dim config As CDO.Configuration
Dim email As CDO.Message

Set config = New CDO.Configuration
With config.Fields
.Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort
.Item(cdoSMTPServer) = XX
.Item(cdoSendUserName) = XX
.Item(cdoSendPassword) = XX
.Item(cdoSMTPServerPort) = XX
.Update
End With

Set email = New CDO.Message
With email
Set .Configuration = config
.From = XXX
.To = XXX
.Subject = "Studio Angoulme - Renouvellement contrat Guillaume Gilbaud"
.TextBody = "Salut xxx, le contrat de Guillaume arrive bientt terme (fin le 30/04/2016). Quelle suite est prvue pour lui ? "
.Send
End With

End Sub


I tried to add conditions and schedule the excel sheet as a task :

If Range("F" & iRow).Value < " renouveler ?" Then

but it doesn't work.

If somoene can help, I would be very grateful :)

Thanks
  #2   Report Post  
Banned
 
Posts: 2
Default

CÁCH LẤY L*I THƯ GMAIL ĐÃ BỊ XÓA VĨNH VIỄN

ROOT141 xin ch*o các bạn: Đã 1 tuần trôi qua, do công việc b*n quá nên mình chưa có viết b*i, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn văn phòng, các bạn l*m aiti.... nói chung l* những người thường hay s* dụng đến gmail để lưu trữ thư, dữ liệu, trao đổi công việc,...!

Nhưng rồi đến 1 ng*y đẹp trời, mở mắt ra .. có 1 thông báo gì đó, ngứa tay click v*o hoặc do bị hack , bị vô tình xóa thư, mất hết dữ liệu thư, tệp đ*nh kèm trong Gmail ... @@~ v*y phải l*m sao bây giờ , mình đã bị 1 lần nv .. rồi đi tìm cách lấy lại thư đã bị xóa vĩnh viễn trong gmal tìm mãi, tìm ho*i rồi cũng thấy khổ rồi giờ chia sẻ cho các bạn :D Thôi k lan man nữa, kể nv đủ rồi mình bắt đầu nhé ..

B1: Đầu tiên các bạn đăng nh*p v*o Gmail, bằng cái t*i khoản gmail m* các bạn đã bị mất thư ấy

B2: Các bạn truy c*p v*o link sau: Lấy lại thư đã xóa vĩnh viễn trong Gmail


Lick v*o link bên trên sẽ ra hình như thế n*y
T*ch v*o "Có" sau đó điền v*o những ô nội dung cần điền bên dưới, có thể viết bằng tiếng anh thì c*ng tốt nhé

B3: điền mọi thông tin xong bạn bấm g*i v* chờ Google support họ trả lời .... ok

Các bạn để ý cái phần hộp thư đến lúc chưa g*i support v* lúc g*i rồi nha .. nếu được hộp thư sẽ tự động được khôi phục v* tăng số lượng thư .. Còn nếu k được thì google support họ sẽ báo về 1 thư .. v* điều đó chứng tỏ bạn có l*m gì đi chăng nữa thì mình có thể dám chắc với bạn l* k bao giờ v* k cách n*o có thể lấy lại được thư...Đừng cố gắng vô *ch ph* time nữa .... Click v*o link bên trên v* chắp tay cầu nguyện nhé ...!
Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Using VBA to send out mail via gmail Webtechie Excel Programming 5 July 14th 09 08:22 PM
Entering Multiple Items in a Single Cell - gmail has it right, can Excel do it too? Jesse Aufiero Excel Programming 1 December 2nd 06 01:04 AM
Automatic cell content deletion [email protected] Excel Discussion (Misc queries) 4 August 24th 06 08:05 AM
Verify the format of the content of a textbox included in a frame Edgar[_2_] Excel Programming 1 October 13th 05 12:15 AM
Automatic File Name based on cell content Craig[_13_] Excel Programming 0 April 1st 04 01:53 AM


All times are GMT +1. The time now is 08:21 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2023 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"