Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old April 7th 21, 05:28 AM
Junior Member
 
First recorded activity by ExcelBanter: Mar 2021
Posts: 16
Default Các giai đoạn ung thư buồng trứng

hệ điều h*nh phân quá trình ung thư nang trứng được áp dụng chung nhất l* Hệ thống phân công đoạn FIGO . hệ điều h*nh doanh nghiệp gần đây đặc biệt l* từ thời điểm năm 2014 1 :

điều trị ung thư buồng trứng

CT được xem l* cách thức Tấm hình tốt nhất có thể để phân công đoạn ung thư buồng trứng.
 • quy trình I: khối u giới hạn trong nang trứng
  • công đoạn Ia:
   • khối u giới hạn tại 1 nang trứng
   • viên nhộng còn nguyên
   • không có khối u ph*a trên mặt nang trứng
   • không có các tế b*o ác t*nh trong dịch cổ trướng hoặc dịch r*a phúc mạc
  • giai đoạn Ib:
   • khối u can dự đến cả 2 buồng trứng; còn nếu không thì tương tự như thủ tục Ia
    • viên nhộng còn nguyên
    • không còn khối u ph*a trên mặt nang trứng
    • không có tế b*o ác t*nh trong dịch cổ trướng hoặc dịch r*a phúc mạc
  • thủ tục Ic:
   • khối u xúc tiến đến một hoặc cả 2 buồng trứng, với bất kể những bước sau đây:
    • quá trình Ic1: tr*n dịch trong phẫu thu*t / trong phẫu thu*t
    • quá trình Ic2: nang bị vỡ ban sơ phẫu thu*t, hoặc khối u trên mặt buồng trứng hoặc đường ống trứng
    • giai đoạn Ic3: tế b*o ác t*nh trong cổ trướng hoặc dịch r*a phúc mạc
 • quy trình II: khối u thúc đẩy đến một hoặc cả hai buồng trứng với phần mở rộng vùng ch*u hoặc ung thư phúc mạc nguyên phát (dưới v*nh ch*u)
  • thủ tục IIa: giữ vững hoặc cấy ghép v*o t* cung hoặc ống dẫn trứng
  • giai đoạn IIb: giải phóng v* mở rộng tới các mô trong phúc mạc vùng ch*u khác
 • quá trình III: khối u liên hệ đến một hoặc cả hai nang trứng hoặc đường ống trứng đã được minh chứng về mặt các cấu trúc tế b*o học hoặc mô học lan đến phúc mạc bên ph*a ngo*i khung ch*u v* / hoặc di căn tới các hạch bạch huyết sau phúc mạc
  • giai đoạn IIIa: các hạch bạch huyết sau phúc mạc cõi dương trần v* / hoặc di căn vi thể ra bên ngo*i khung ch*u:
   • quy trình IIIa1: chỉ hạch bạch huyết sau phúc mạc cõi dương trần (đã được xác minh về mặt các cấu trúc tế b*o học hoặc mô học)
    • công đoạn IIIa1 (i): nút sau phúc mạc di căn có k*ch thước ≤10 mm
    • công đoạn IIIa1 (ii): nút sau phúc mạc di căn 10 mm
   • quá trình IIIa2: vi thể ngoại vi (trên v*nh ch*u) phúc mạc có hoặc không có hạch sau phúc mạc dương t*nh
  • quá trình IIIb: di căn phúc mạc mô hình lớn ngo*i khung ch*u lên tới mức size cao nhất ≤2 cm, có hoặc không di căn tới các hạch bạch huyết sau phúc mạc
   • bao gồm phần giải phóng v* mở rộng của khối u đến nang gan v* lá lách
  • quy trình IIIc: di căn phúc mạc đại thể ngo*i ch*u 2 cm ở k*ch thước tốt nhất, có hoặc không di căn đến các hạch bạch huyết sau phúc mạc
   • bao gồm phần giải phóng v* mở rộng của khối u đến nang gan v* lá lách
 • quy trình IV: bao gồm tất cả di căn xa, không bao gồm di căn phúc mạc, v* bao gồm tất cả bước sau đây:
  • công đoạn IVa: tr*n dịch m*ng phổi với các tế b*o học dương t*nh
  • quy trình IVb: di căn xa
   • di căn nhu mô v* di căn đến các cơ quan ngo*i ổ bụng (bao gồm cả hạch bẹn v* hạch ngo*i ổ bụng)
chú th*ch:
 • khối u nang trứng hai bên có thể đại diện cho bệnh quá trình I, nhưng thay mặt đại diện cho di căn ở ~ 30% người mắc bệnh 5
 • trong những khó khăn tiềm ẩn trong công việc riêng biệt giai đoạn II với bệnh quá trình III l* sáng tỏ sự liên tưởng của phúc mạc vùng ch*u v* ngo*i ch*u 3.
 • phần nhiều bệnh ung thư buồng trứng triệu chứng ở quy trình III 6
 • sự hiện hữu của những hạch bạch huyết di căn l* quan trọng, nhưng số lượng các hạch không mang dấu ấn tiên lượng 7
 • con số phúc mạc ý nghĩa tiên lượng, nhưng 2 cm cắt bỏ trong hệ điều h*nh phân đoạn l* khinh suất

Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Ung thư trực tr*ng có mấy giai đoạn? camnangungthu Links and Linking in Excel 0 April 5th 21 09:34 AM
Triệu chứng, dấu hiệu, giai đoạn ung thư trực tr*ng camnangungthu Setting up and Configuration of Excel 0 April 1st 21 08:32 AM


All times are GMT +1. The time now is 10:04 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2021 ExcelBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Microsoft Excel"

 

Copyright © 2017